Thực hiện kế hoạch chiến lược 5 năm giai đoạn 2023-2028, Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) thuộc khoa Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã nộp hồ sơ đăng ký kiểm định chính thức tiêu chí nghiên cứu của Hiệp hội mô phỏng Y khoa quốc tế (SSH), dự kiến sẽ tiến hành phỏng vấn kiểm định vào tháng 05/2024.

GS. Hồ Hội hướng dẫn tập huấn cho ATCS các nội dung, tiêu chí của kiểm định.

     Để chuẩn bị cho kiểm định, với sự hỗ trợ và tư vấn chuyên môn của GS. Hồ Hội, Giám đốc Chương trình hợp tác đào tạo phát triển giảng viên (CEP) và Chương trình phát triển giảng viên nâng cao (AFDP), Đại học Texas Tech El Palso, ATCS đã xây dựng kế hoạch tập huấn nội bộ định kỳ vào mỗi thứ hai nhằm thảo luận, trao đổi, đặt các câu hỏi chia sẻ để giúp các thành viên của trung tâm hiểu rõ và nắm vững nội dung các tiêu chuẩn, sẵn sàng cho kiểm định.

ThS.BS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Trưởng trung tâm tập huấn cho các thành viên