APMEC 2022 do Đại học Quốc Gia Singapore (NUS) phối hợp với Đại học Malaysia tổ chức trực truyến từ ngày 12/01 đến 16/01/2022, với chủ đề: Our Heritage, Our Strength: Future Proofing Healthcare Professionals – Trends. Issues. Priorities. Strategies” is fitting as we seek to adapt in response to these new challenges”.

Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) tham dự APMEC 2022 với 3 bài báo cáo:

“Sử dụng DASH* trong đánh giá và phát triển kỹ năng debriefing”“Độ tin cậy trong lượng giá OSCE cuối kỳ kỹ năng hỏi bệnh sử - bài học từ ATCS” do ThS. Lê Quốc Bảo báo cáo;

“Khảo sát ý kiến giảng viên về tính hiệu quả và lợi ích của hệ thống nghe nhìn nội bộ tại phòng OSCE trong việc huấn luyện và lượng giá kỹ năng lâm sàng” do ThS. Phạm Tuấn Anh trình bày.

*DASH: Debriefing assessment for simulation in healthcare.

 

ThS. Lê Quốc Bảo báo cáo hội nghị APMEC 2022.

ThS. Phạm Tuấn Anh cáo cáo hội nghị APMEC 2022.

Thông qua Hội nghị, ATCS cũng đã tham gia và học tập được rất nhiều kinh nghiệm từ các báo cáo của Hội nghị qua hình thức online.