Sau thời gian chuyển sang học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bắt đầu từ tháng 02/2022, sinh viên y khoa các khối sẽ tiếp tục trở lại học thực hành tại ATCS.

Ngoài việc chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ mô hình, trang thiết bị, bài giảng nhằm đảm bảo chất lượng buổi học, Trung tâm cũng nhắc nhở các giảng viên, sinh viên, người bệnh chuẩn, nhân viên tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc 5K đảm bảo tối đa các nguyên tắc phòng chống dịch.

Sinh viên Y3 học thực hành Module Da liễu với Người bệnh chuẩn chiều ngày 10/02/2022

Sinh viên Y3 tự học thực hành cuối buổi học