Để tạo điều kiện cho sinh viên được tự học các kỹ năng Điều dưỡng tại Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS), Trung tâm thông báo đến sinh viên Lịch tự học đã đăng kí như sau:

ATCS.