Trong khuôn khổ các hoạt động nghiên cứu khoa học thường niên và hướng tới chuẩn định của Hiệp hội mô phỏng trong chăm sóc sức khỏe (Society for Simulation in Healthcare) vào năm 2024, Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) đã có các báo cáo khoa học tại Hội nghị AMEE Glasgow 2023 (Association for Medical Education in Europe 2023).

     Hội nghị AMEE 2023 là hội nghị quốc tế thường niên về giáo dục y khoa được tổ chức tại Scotland, Glasgow thuộc Vương quốc Anh, diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 8 năm 2023, là diễn đàn quy tụ các chuyên gia, nhà giáo dục, sinh viên, và tổ chức từ nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khỏe khác nhau để chia sẻ, cộng tác và kết nối.

     Đại diện Trung tâm ATCS tham gia Hội nghị với hai báo cáo online với hình thức Short communication và báo cáo bằng hình thức e-poster, trong đó:

ThS. BS. Lê Quốc Bảo, Trưởng Đơn vị Giáo dục và ThS. Phạm Tuấn Anh, Trưởng Đơn vị kỹ thuật đã tham gia báo cáo trực tuyến đề tài:

  1. Q.B. Le, T.M.H. Nguyen, H. Ho, “ENSURING THE CONTENT VALIDITY INDEX OF OF HISTORY TAKING CHECKLIST FOR THE SECOND-YEAR MEDICAL STUDENT”
  2. T.A. Pham, T.M.H. Nguyen, T.T. Nguyen, T.T.T. Nguyen, H. Ho, “THE EFFECT OF REVIEWING FORMATIVE OSCE VIDEO RECORDINGS ON THE MEDICAL STUDENT’S PERFORMANCE IN SUMMATIVE OSCE ASSESSMENT”

ThS. BS. Nguyễn Thị Minh Tân - Trưởng Đơn vị Nghiên cứu  và ThS. BS. Hồ Ngọc Lợi – Trưởng Đơn vị Hành chính đã có những trình bày e-poster tại Hội nghị với các đề tài:

  1. N.L. Ho, H. Ho, “VIETNAMESE MEDICAL STUDENTS' SELF-STUDYING SKILLS THROUGH OSCE STATION: ONE STEP OF DELIBERATE PRACTICE”
  2. Tan Nguyen, Christy Pu, Alex Waits, Tuan Diep Tran, Tuan Hung Ngo, Quynh Thi Vu Huynh, Song-Lih Huang, “THE EFFECTS OF THE TRANSFORMING STRESS PROGRAM ON MEDICAL STUDENTS' STRESS MINDNET AND COPING STRATEGIES: A QUASI-EXPERIMENTAL STUDY”

Đại diện Trung tâm ATCS trong các phiên báo cáo khoa học: