BẢNG ĐỒNG THUẬN VỀ VIỆC GHI HÌNH

(Dành cho sinh viên và giảng viên)

Nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục và huấn luyện, các hoạt động mô phỏng của sinh viên và giảng viên tại ATCS thường xuyên được quan sát và đánh giá trực tiếp hoặc thông qua Băng Ghi hình (bao gồm tất cả các hình thức chụp và lưu trữ hình ảnh và / hoặc âm thanh). Bởi vì băng ghi hình chứa đựng nhiều thông tin về hình ảnh, bảng đồng thuận sau đây đề cập đến việc sử dụng băng ghi hình, bảo mật, an ninh, và lưu trữ. Tất cả học sinh và giảng viên cần hiểu tầm quan trọng và tôn trọng các yêu cầu về tính bảo mật được quy định trong Chính sách và Thủ tục của ATCS.

Đồng thuận về việc ghi hình (dành cho sinh viên và giảng viên):

  • Tôi chấp thuận để ATCS ghi hình các hoạt động mô phỏng của tôi cho mục đích giảng dạy, học tập, xem xét và đánh giá. Tôi ủy quyền cho ATCS trong việc phát hành và lưu trữ băng ghi hình như được nêu trong Chính sách và Thủ tục của ATCS. Tôi hiểu rằng băng ghi hình sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích giáo dục.
  • Tôi hiểu rằng việc xem lại các băng ghi hình được ATCS kiểm soát. Chỉ những giảng viên hoặc nhân viên của UMP, với yêu cầu giáo dục hợp pháp mới có quyền xem xét các băng ghi hình. Bất kỳ việc sử dụng nào khác đều cần sự cho phép bằng văn bản cụ thể.
  • Tôi hiểu rằng bất kỳ hình thức sao chép hoặc phân phát các băng ghi hình của ATCS đều bị nghiêm cấm. Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn đến hình thức kỷ luật cao nhất là đình chỉ học đối với sinh viên hoặc chấm dứt hợp đồng đối với giảng viên hoặc nhân viên.
  • Tôi đồng ý báo cáo và chịu trách nhiệm (nếu có) đối với bất kỳ vi phạm bảo mật nào mà tôi biết được cho ATCS.

Nội dung Bảng Đồng thuận về việc ghi hình (dành cho sinh viên và giảng viên)