Chương trình Người bệnh chuẩn là một chương trình phục vụ sứ mạng giáo dục y học của Trung tâm ACTS và Đại Học Y Dược TP. HCM. Trong quá trình làm việc tại ATCS, NBC đồng thuận cho Trung tâm ATCS chụp ảnh, ghi âm hay ghi hình hoạt động của họ nhằm mục đích giáo dục.

Người bệnh chuẩn phải tôn trọng và chú ý quan sát khi học viên đang thực hành kỹ năng. Các tình huống mô phỏng trong Chương trình Người bệnh chuẩn, họ tôn trọng và hành xử một cách chuyên nghiệp như một công cụ học tập và không sử dụng nhằm mục đích xấu đối với học viên.

Tất cả các thông tin về người bệnh chuẩn và sinh viên y khoa là riêng biệt và cần được giữ bí mật tuyệt đối. Những thông tin này là riêng biệt và bảo mật bất kể hình thức nào: tập tin điện tử, bảng viết tay hay đánh máy, ghi âm hay ghi hình.

Người bệnh chuẩn chỉ có thể xem, sử dụng, thảo luận hoặc sao chép thông tin trong trường hợp nó có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Bất kỳ việc xem xét, thảo luận, hoặc tiết lộ không thích hợp những thông tin này là vi phạm Quy định và Chính sách của Trung tâm ATCS.

Bảng đồng thuận của Người bệnh chuẩn