Tháng 04 năm 2017, Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng được thành lập với chức năng và nhiệm vụ hỗ trợ chương trình giáo dục đào tạo nâng cao năng thực hành cho sinh viên và học viên sau đại học của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

ATCS cam kết đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho tất cả cá nhân tham gia vào các hoạt động tại ATCS bao gồm sinh viên, giảng viên, kỹ thuật viên và người bệnh chuẩn. 

Tất cả sinh viên, có trách nhiệm tuân thủ các quy trình an toàn tại ATCS trong các buổi sinh hoạt đầu khoá. Tất cả cá nhân tham gia vào các hoạt động mô phỏng tại ATCS có trách nhiệm tuân thủ các thông tin trong Qui định chính sách và nguyên tắc học tập an toàn được liệt kê trong Sổ tay sinh viên dưới đây.

Sổ tay sinh viên (xem chi tiết tại đây)

ATCS