KỸ NĂNG Y KHOA CƠ BẢN

Chuẩn năng lực:

Sau khi học xong học phần này sinh viên có các kiến thức cơ bản và thực hiện đúng các kỹ thuật thăm khám, phát hiện và mô tả được các bất thường khi thăm khám sản phụ khoa; thực hiện đúng qui trình tư vấn tiền sản và thực hiện các kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp liên chuyên ngành trong chăm sóc người bệnh.

Mục tiêu học tập

Sau khi học xong học phần này sinh viên:

      Kiến thức

 1. Trình bày các nguyên tắc cơ bản của thăm khám sản phụ khoa.
 2. Trình bày các nguyên tắc tư vấn tiền sản.  
 3. Trình bày nguyên tắc làm việc nhóm, phối hợp liên chuyên ngành.

      Kỹ năng

 1.  Khai thác đúng và đủ thông tin về tiền sử, bệnh sử của bệnh án sản khoa
 2.  Thu thập đủ các thông tin cần thiết cho việc thực hiện định tuổi thai cho một thai phụ cụ thể.
 3. Xác định đúng tuổi thai căn cứ trên thông tin đã thu thập được ở một thai phụ cụ thể.
 4. Thực hiện đúng và đủ các bước tư vấn cho 1 thai phụ có vấn đề bất thường trong thai kỳ
 5. Thực hiện đúng và đủ các thao tác khám sản phụ khi vào chuyển dạ trong trường hợp ngôi đầu.
 6. Thực hiện đúng và đủ các thao tác đỡ sinh thường - cắt khâu tầng sinh môn
 7. Thực hiện đúng, hiệu quả kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp liên chuyên ngành.

      Thái độ

 1. Giao tiếp hiệu quả với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân
 2. Có thái độ tôn trọng bệnh nhân.
 3. Thấu cảm với nỗi đau của bệnh nhân.
 4. Có tác phong chuyên nghiệp (trang phục, hành xử đúng mực…)

Lượng giá giữa kỳ (OSCE formative)

Lượng giá kết thúc (OSCE Summative)

NỘI DUNG MODULE (xem chi tiết tại đây)

 

TÀI LIỆU HỌC TẬP

Trên website ATCS, sinh viên vào mục Tài liệu” -->  Huấn luyện Kỹ năng” để xem các tài liệu hướng dẫn và Video clips minh họa nội dung.

Tài liệu tham khảo

 1. Huấn luyện y khoa cơ bản, 2009. Dự án Đẩy mạnh huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng tại 8 trường y khoa Việt Nam.
 2. The Rational Clinical Examination: Evidence-Based Clinical Diagnosis, 2008. David L. Simel. McGraw Hill.
 3. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking 12th Edition, International Edition, 2016. Lynn S. Bickley. Wolters Kluwer.
 4. Evidence-Based Physical Diagnosis, 4th Edition, 2017. Steven McGee. Elsevier.
 5. Teaching and Learning Communication Skills in Medicine, Second Edition, 1998. Susannne Kurtz. CRC.
 6. Skills for Communicating with Patients, 3rd Edition, 2013. Jonathan Silverman, Suzanne Kurtz, Juliet Draper. CRC.

 

./. HẾT ./.