KỸ NĂNG Y KHOA CƠ BẢN

Chuẩn năng lực:

Sau khi học xong học phần này sinh viên có các kiến thức cơ bản và thực hiện đúng các kỹ thuật thăm khám, phát hiện và mô tả được các bất thường khi thăm khám mắt, tai mũi họng; thực hiện đúng qui trình cấp cứu ho ra máu và khó thở.   

Mục tiêu học tập

Sau khi học xong học phần này sinh viên:

      Kiến thức

 1. Trình bày các nguyên tắc cơ bản của thăm khám mắt và tai mũi họng.
 2. Trình bày các nguyên tắc của qui trình cấp cứu ho ra máu.   
 3. Nhận biết được một số nguyên nhân gây ho ra máu thường gặp
 4. Trình bày các nguyên tắc của qui trình cấp cứu khó thở.   
 5. Nhận biết được một số nguyên nhân gây khó thở.

      Kỹ năng

 1. Thực hiện được các điều chỉnh trên đèn.
 2. Thực hiện đúng kỹ thuật test ánh đồng tử (Test  BRÜCKNER)
 3. Quan sát được gai thị, hoàng điểm bằng đèn soi đáy mắt cầm tay.
 4.  Thực hiện đúng kỹ thuật cách khám Tai – Mũi – Họng.
 5. Phát hiện và mô tả các bất thường khi khám Tai – Mũi – Họng.
 6. Thực hiện nhận biết và biết cách hỏi bệnh sử một tình trạng ho ra máu.
 7. Thực hiện được cách khám lâm sàng và phân chia mức độ ho ra máu.
 8. Thực hiện được cách xử lý cấp cứu ban đầu một trường hợp ho ra máu.
 9.  Thực hiện nhận biết và biết cách hỏi bệnh sử một tình trạng khó thở.
 10. Thực hiện được cách khám lâm sàng và phân chia mức độ khó thở.
 11. Thực hiện được cách xử lý cấp cứu ban đầu một trường hợp khó thở.

      Thái độ

 1. Giao tiếp hiệu quả với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.
 2. Có thái độ tôn trọng bệnh nhân.
 3. Thấu cảm với nỗi đau của bệnh nhân.
 4. Có tác phong chuyên nghiệp (trang phục, hành xử đúng mực…)

Lượng giá kết thúc (OSCE Summative)

NỘI DUNG MODULE (xem chi tiết tại đây)

 

TÀI LIỆU HỌC TẬP

Trên website ATCS, sinh viên vào mục Tài liệu” -->  Huấn luyện Kỹ năng” để xem các tài liệu hướng dẫn và Video clips minh họa nội dung.

Tài liệu tham khảo

 1. Huấn luyện y khoa cơ bản, 2009. Dự án Đẩy mạnh huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng tại 8 trường y khoa Việt Nam.
 2. The Rational Clinical Examination: Evidence-Based Clinical Diagnosis, 2008. David L. Simel. McGraw Hill.
 3. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking 12th Edition, International Edition, 2016. Lynn S. Bickley. Wolters Kluwer.
 4. Evidence-Based Physical Diagnosis, 4th Edition, 2017. Steven McGee. Elsevier.
 5. Teaching and Learning Communication Skills in Medicine, Second Edition, 1998. Susannne Kurtz. CRC.
 6. Skills for Communicating with Patients, 3rd Edition, 2013. Jonathan Silverman, Suzanne Kurtz, Juliet Draper. CRC.

 

./. HẾT ./.