Huấn luyện mô phỏng lâm sàng là một phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục y khoa và năng lực của người học. Thực hành trong trung tâm mô phỏng cho phép người học thực tập nhiều lần trên các mô hình và bệnh nhân chuẩn để hoàn thiện kỹ năng trước khi thực hiện trên bệnh nhân thật trong bệnh viện.

     Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) thuộc Khoa Y - Đại học Y Dược TP.HCM sẽ là nơi tạo ra một môi trường giảng dạy và thực hành gần giống thực tế, tạo điều kiện tối ưu để phối hợp nhiều chuyên khoa, nhiều cấp độ giữa các nhân viên y tế, giúp học viên đạt được năng lực thực hành, tăng sự tự tin và hiệu quả khi đi lâm sàng, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Ngoài ra, Trung tâm còn là nơi nghiên cứu khoa học và chuyển giao các kỹ thuật công nghệ mới góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền y học.

     Đơn vị Huấn luyện kỹ năng Y khoa là tiền thân của Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) được thành lập từ năm 2001 do PGS. TS. Nguyễn Thị Đoàn Hương là Trưởng Đơn vị (2001 đến 06/2019), sau đó TS. BS. Võ Thành Nhân là Trưởng Đơn vị từ năm 2009 đến năm 2016.

     Tháng 04/2017, Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) được thành lập theo Quyết định số 1047/QĐ-ĐHYD và ThS. BS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Trung tâm theo Quyết định số 1693/QĐ-ĐHYD. Bên cạnh đó, Ban Tư vấn và Ban điều hành được thành lập (Quyết định số 645/QĐ-ĐHYD) với nhiệm vụ hỗ trợ Trung tâm ATCS thực hiện Sứ mạng, Tầm nhìn, Chức năng nhiệm vụ, và Kế hoạch chiến lược đã đề ra.

     Trung tâm ATCS có chức năng và nhiệm vụ hỗ trợ chương trình giáo dục đào tạo nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên và học viên sau đại học của Đại học Y Dược TP.HCM.

     Trong Chương trình hợp tác đào tạo với Đại học Texas Tech El Paso, với sự cố vấn kỹ thuật của GS Hồ Hội, nguyên Giám đốc Trung tâm Mô phỏng (ATACS) và GS. Kim Tuyến (Khoa Dược), Trung tâm ATCS đã đạt được kiểm định chính thức về tiêu chuẩn: Cốt lõi, Giảng dạyLượng giá trong mô phỏng lâm sàng của Hiệp hội mô phỏng y khoa quốc tế (SSH: Society for Simulation in Healthcare) giai đoạn từ năm 2018 đến 2026.

Giấy chứng Chương trình mô phỏng (ATCS) đạt kiểm định về tiêu chuẩn Cốt lõi, Giảng dạy và Lượng giá từ Tổ chức SSH