SỨ MẠNG (MISSION):

Phục vụ sứ mạng giáo dục của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, gia tăng chất lượng huấn luyện và lượng giá kỹ năng lâm sàng, thực hiện nghiên cứu khoa học về giáo dục y học, nâng cao tính an toàn, chất lượng và hiệu quả của đội ngũ nhân viên y tế nhằm phục vụ tốt nhất cho việc chăm sóc sức khỏe của người bệnh và cộng đồng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

TẦM NHÌN (VISION):

Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh chất lượng giáo dục thông qua việc ứng dụng các y học chứng cứ và nghiên cứu khoa học vào giảng dạy mô phỏng lâm sàng, trở thành Trung tâm tư vấn hàng đầu về huấn luyện kỹ năng và đánh giá năng lực thực hành cho các trường đại học khác; và là Trung tâm lượng giá năng lực thực hành của bác sĩ đa khoa và sau đại học tại Việt Nam.

 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CỦA ATCS

Kế hoạch chiến lược giai đoạn 5 năm của Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS) xây dựng không chỉ hỗ trợ cho các thành viên của ATCS mà còn hỗ trợ cho toàn bộ cán bộ của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ có cùng chung định hướng và quyết tâm nhằm giúp đỡ ATCS đạt được Sứ mạng và Tầm nhìn.

 1. CÁC CHỈ SỐ THỰC HIỆN
  1. Giai đoạn Phát triển (01/2018 – 12/ 2019)
   1. Xây dựng ATCS: đang trong quá trình thực hiện và hoàn thành đúng thời gian.
   2. Mục tiêu học tập cần thiết và mục tiêu kỹ năng lâm sàng dựa vào y học chứng cứ và thực tế.
   3. Đơn vị Đào tạo phát triển Giảng viên của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thực hiện chương trình tự đào tạo cho các giảng viên song song với chương trình CEP.
   4. Trang thiết bị cho giảng dạy và lượng giá và mô phỏng được mua theo kế hoạch.
   5. Khoảng 40 - 50 Người bệnh chuẩn được tuyển dụng và huấn luyện trước cuối năm 2019.
   6. ATCS sẽ có ít nhất 1 thành viên có giấy chứng nhận giáo dục mô phỏng trong y khoa (CHSE) và 1 thành viên có giấy chứng nhận vận hành mô phỏng trong y khoa (CHSOS) trước cuối năm 2019.
   7. ATCS sẽ nhận được chứng nhận tạm thời của kiểm định SSH trước cuối năm 2018.
  2. Giai đoạn Vận hành (01/ 2020 – 12/2021)
   1. Khả năng đạt được sự ổn định về tài chính với nguồn kinh phí bổ sung từ học phí sinh viên, kinh phí từ hoạt động đào tạo mô phỏng, đào tạo liên tục, và các nguồn tài trợ khác đảm bảo 20 – 30% kinh phí hoạt động.
   2. Mở rộng đối tượng sinh viên như sinh viên y khoa năm 3, năm 4, năm 5 và năm 6, học viên sau đại học.
   3. Thành lập Đơn vị Nghiên cứu Khoa học và có được tối thiểu 2 ấn bản / năm trong tạp chí peer – review.
   4. Giới thiệu team STEPPS và sự phối hợp làm việc nhóm giữa nhân viên y tế ở các cấp độ và chuyên ngành trong y khoa, dược và điều dưỡng.
   5. Mua sắm trang thiết bị mô phỏng theo tiến độ.
   6. Nộp hồ sơ và nhận kiểm định của SSH về giảng dạy và lượng giá trước cuối năm 2021. 
  3. Giai đoạn Mở rộng (01/2022 +)
   1. Tổ chức Hội thảo quốc gia về Mô phỏng Lâm sàng.
   2. Mở rộng ATCS để đào tạo thêm sinh viên và hoạt động mô phỏng.
   3. Mua sắm trang thiết bị mô phỏng theo tiến độ.
   4. Tiếp tục tìm kiếm kinh phí tài trợ bổ sung nguồn kinh phí của ATCS.
   5. Nộp hồ sơ và nhận chứng nhận của SSH về Nghiên cứu khoa học và tích hợp hệ thống trước cuối năm 2022.
 1. GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ CỦA KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC.

Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 5 năm của ATCS được chuẩn bị và soạn thảo bởi Trưởng ATCS với sự hỗ trợ của Ban Tư vấn và Ban Điều hành. Hiệu Trưởng của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Trưởng Khoa Y xem xét, chỉnh sửa và thông qua bản cuối cùng.

Trưởng ATCS và Ban Điều hành sẽ dựa theo chỉ số thực hiện (KPI) để thiết lập từng giai đoạn và theo dõi chặt chẽ tiến độ của quá trình thực hiện. Trưởng ATCS sẽ báo cáo hằng năm về kết quả của Kế hoạch Chiến lược cho Ban Tư vấn và Hiệu Trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cùng với kế hoạch hành động nhằm đảo bảm cho Kế hoạch Chiến lược đạt kết quả mong đợi.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Ngày 03/03/2020, tại Lễ tốt nghiệp khóa đào tạo Phát triển Giảng viên lần 3 (CEP3), Trung tâm ATCS đã báo cáo những kết quả thực hiện trong giai đoạn 2017-2020, trong khuôn khổ Kế hoạch Chiến lược 5 năm và ký kết MOU giữa Đại học Y Dược TP. HCM (UMP) và Texas Tech Health Science El Paso (TTUHSC).