KỸ NĂNG THĂM KHÁM Y KHOA CƠ BẢN

Chuẩn năng lực: Sau khi học xong học phần này sinh viên có các kiến thức cơ bản và thực hiện đúng các kỹ thuật thăm khám các hệ cơ quan, phát hiện được các biểu hiện bất thường; thực hiện các thao tác chuẩn trong qui trình chăm sóc điều dưỡng cơ bản cho bệnh nhân và sơ cứu chấn thương ban đầu đúng kỹ thuật tạo nền tảng cho việc thực hành nghề nghiệp trong tương lai.

Mục tiêu học tập: Sau khi học xong học phần này sinh viên:

Kiến thc

1. Trình bày được các nguyên tắc cơ bản của thăm khám lâm sàng các hệ cơ quan. 2. Trình bày được các phần cơ bản của một bệnh án y khoa. 3. Giải thích được cơ chế sinh bệnh học và ý nghĩa của các dấu hiệu và triệu chứng bất thường. 4. Trình bày và giải thích được ý nghĩa của các bước trong các qui trình chăm sóc điều dưỡng cơ bản (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, tiêm dưới da, cắt chỉ, thay băng và chăm sóc vết thương, đặt thông mũi dạ dày, đặt thông tiểu, sơ cứu chấn thương).

Kỹ năng

1. Thực hiện đúng kỹ thuật các bước thăm khám cơ bản của các hệ cơ quan.

2. Phát biết được các triệu chứng thực thể bất thường và giải thích được cơ chế sinh bệnh học của chúng.

3. Thực hiện đúng qui trình của các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, tiêm dưới da, cắt chỉ, thay băng và chăm sóc vết thương, đặt thông mũi dạ dày, đặt thông tiểu, sơ cứu chấn
thương).

4. Thực hiện được các kỹ năng sơ cứu chấn thương. 5. Viết bệnh án và trình bày bệnh án.

Thái độ

1. Giao tiếp tốt và tôn trọng bệnh nhân, gia đình bệnh nhân, đồng nghiệp và cộng sự.

2. Thấu cảm với nỗi đau của bệnh nhân và gia đình.

3. Có tác phong chuyên nghiệp (trang phục, hành xử)


KỸ NĂNG GIAO TIẾP:

Chuẩn năng lực: Sau khi học xong học phần này sinh viên có các kiến thức cơ bản và thực hiện tốt các kỹ năng giao tiếp
cơ bản, cho và nhận phản hồi; ứng dụng các kỹ năng giao tiếp trong hỏi bệnh sử và thăm khám người nhân; làm việc nhóm, có thái độ và ứng xử chuyên nghiệp khi giao tiếp với người nhân, gia đình người
nhân, đồng nghiệp và cộng đồng; tạo nền tảng cho việc thực hành nghề nghiệp trong tương lai.

Mục tiêu học tập: Sau khi học xong học phần này sinh viên:

Kiến thc

1. Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về giao tiếp trong quan hệ thầy thuốc – người nhân – gia
đình người nhân.

2. Trình bày được các nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh sử.

3. Trình bày các nguyên tắc cho và nhận phản hồi.

4. Trình bày được các nguyên tắc thảo luận nhóm

Kỹ năng

1. Giao tiếp có hiệu quả với người nhân, gia đình người nhân,

2. Cho và nhận phản hồi có hiệu quả

3. Hỏi bệnh sử đầy đủ và chính xác.

4. Thảo luận nhóm.

Thái độ

1. Giao tiếp tốt và tôn trọng người nhân, gia đình người nhân, đồng nghiệp và cộng sự.

2. Thấu cảm với nỗi đau của người nhân và gia đình.

3. Có tác phong chuyên nghiệp (trang phục, hành xử)

Lượng giá quá trình: OSCE (TẠI ATCS, TẠI BV THỰC HÀNH)
Lượng giá kết thúc: OSCE (TẠI ATCS)

Chương trình Huấn luyện Kỹ năng cho sinh viên Y năm thứ 2