KỸ NĂNG Y KHOA CƠ BẢN

Chuẩn năng lực:

Sau khi học xong học phần này sinh viên có các kiến thức cơ bản và thực hiện đúng các kỹ thuật thăm khám các hệ cơ quan, phát hiện được các biểu hiện bất thường; thực hiện các thao tác chuẩn trong qui trình chăm sóc điều dưỡng cơ bản cho bệnh nhân và sơ cứu chấn thương ban đầu và cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn cơ bản đúng kỹ thuật tạo nền tảng cho việc thực hành nghề nghiệp trong tương lai.

Mục tiêu học tập

Sau khi học xong học phần này sinh viên:

      Kiến thức

 1. Trình bày các nguyên tắc cơ bản của thăm khám lâm sàng các hệ cơ quan.
 2. Trình bày các nguyên tắc cơ bản của sơ cứu chấn thương.
 3. Trình bày các bước cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn cơ bản.
 4. Trình bày các nguyên tắc vô khuẩn.
 5. Trình bày và giải thích được ý nghĩa của các bước trong các qui trình chăm sóc điều dưỡng cơ bản (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, tiêm dưới da, truyền tĩnh mạch, cắt chỉ, thay băng và chăm sóc vết thương, đặt thông mũi dạ dày).

      Kỹ năng

 1. Đo chính xác các dấu hiệu sinh tồn.
 2. Thực hiện đúng kỹ thuật các bước thăm khám cơ bản của các hệ cơ quan.
 3. Nhận biết được các dấu hiệu bình thường các cơ quan.
 4. Phát hiện được các triệu chứng thực thể bất thường bằng cách thăm khám?
 5. Thực hiện đúng qui trình các nguyên tắc vô khuẩn.
 6. Thực hiện đúng qui trình của các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản (tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, tiêm dưới da, truyền tĩnh mạch, cắt chỉ, thay băng và chăm sóc vết thương, đặt thông mũi dạ dày).
 7. Thực hiện được các kỹ năng sơ cứu chấn thương.
 8. Thực hiện đúng kỹ thuật và hiệu quả các bước cấp cứu ngưng hô hấp tuần cơ bản.  

      Thái độ

 1. Giao tiếp hiệu quả với bệnh nhân.
 2. Có thái độ tôn trọng bệnh nhân.
 3. Thấu cảm với nỗi đau của bệnh nhân.
 4. Có tác phong chuyên nghiệp (trang phục, hành xử đúng mực…)

KỸ NĂNG GIAO TIẾP – HỎI BỆNH SỬ

Chuẩn năng lực

Sau khi học xong học phần này sinh viên có các kiến thức cơ bản và thực hiện các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, thực hiện kỹ năng cho và nhận phản hồi; ứng dụng các kỹ năng giao tiếp trong hỏi bệnh sử và thăm khám người bệnh; có thái độ tôn trọng và ứng xử chuyên nghiệp khi giao tiếp với người bệnh; tạo nền tảng cho việc thực hành nghề nghiệp trong tương lai.

Mục tiêu học tập

Sau khi học xong học phần này sinh viên:

      Kiến thức

 1. Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về giao tiếp trong quan hệ thầy thuốc.
 2. Trình bày được các nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh sử.
 3. Trình bày các nguyên tắc cho và nhận phản hồi. 

      Kỹ năng

 1. Ứng dụng hiệu quả các kỹ năng giao tiếp trong quá trình tiếp xúc và hỏi bệnh sử.
 2. Thực hiện hỏi bệnh sử có cấu trúc.
 3. Kiểm tra thông tin với bệnh nhân trước khi chấm dứt phần hỏi bệnh sử.
 4. Viết lại phần hỏi bệnh sử.

      Thái độ

 1. Thể hiện sự tôn trọng, thành thật và thấu cảm với mối quan tâm của người bệnh.
 2. Có tác phong chuyên nghiệp (trang phục, hành xử đúng mực).

Lượng giá giữa kỳ (OSCE formative).

Lượng giá kết thúc (OSCE Summative)

NỘI DUNG MODULE (xem chi tiết tại đây)

 

TÀI LIỆU HỌC TẬP

Trên website ATCS, sinh viên vào mục Tài liệu” -->  Huấn luyện Kỹ năng” để xem các tài liệu hướng dẫn và Video clips minh họa nội dung.

Tài liệu tham khảo

 1. Huấn luyện y khoa cơ bản, 2009. Dự án Đẩy mạnh huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng tại 8 trường y khoa Việt Nam.
 2. The Rational Clinical Examination: Evidence-Based Clinical Diagnosis, 2008. David L. Simel. McGraw Hill.
 3. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking 12th Edition, International Edition, 2016. Lynn S. Bickley. Wolters Kluwer.
 4. Evidence-Based Physical Diagnosis, 4th Edition, 2017. Steven McGee. Elsevier.
 5. Teaching and Learning Communication Skills in Medicine, Second Edition, 1998. Susannne Kurtz. CRC.
 6. Skills for Communicating with Patients, 3rd Edition, 2013. Jonathan Silverman, Suzanne Kurtz, Juliet Draper. CRC.

 

./. HẾT ./.