KỸ NĂNG Y KHOA CƠ BẢN

Chuẩn năng lực:

Sau khi học xong học phần này sinh viên có các kiến thức cơ bản và thực hiện đúng các kỹ thuật thăm khám, phát hiện và mô tả được các bất thường khi thăm khám hệ cơ quan; thực hiện đúng qui trình vô khuẩn ngoại khoa, sử dụng đúng dụng cụ phẩu thuật cơ bản, thực hiện đúng kỹ thuật tiêm insuline, thực đúng nghiệm pháp thăm khám da và đánh giá trình trạng dinh dưỡng và nhân trắc học.

Mục tiêu học tập

Sau khi học xong học phần này sinh viên:

      Kiến thức

 1. Trình bày các nguyên tắc cơ bản của thăm khám lâm sàng các hệ cơ quan.
 2. Trình bày các nguyên tắc vô khuẩn ngoại khoa, sử dụng dụng cụ phẩu thuật cơ bản
 3. Trình bày nguyên tắc tiêm insuline
 4. Trình bày và giải thích ý nghĩa các nguyên tắc thực hiện nghiệm pháp trong bệnh da
 5. Trình bày nguyên tắc đánh giá nhu cầu dinh dưỡng theo đo lường nhân trắc.  

      Kỹ năng

 1. Thực hiện đúng kỹ thuật các bước thăm khám của các hệ cơ quan.
 2. Phát hiện và mô tả được các triệu chứng thực thể bất thường bằng cách thăm khám?
 3. Thực hiện đúng qui trình các nguyên tắc vô khuẩn ngoại khoa
 4. Sử dụng đúng các dụng cụ phẩu thuật cơ bản
 5. Thực hiện đúng kỹ thuật tiêm insuline
 6. Thực hiện kỹ thuật các nghiệm pháp trong bệnh da
 7. Đánh giá đúng nhu cầu dinh dưỡng theo đo lường nhân trắc.

      Thái độ

 1. Giao tiếp hiệu quả với bệnh nhân
 2. Có thái độ tôn trọng bệnh nhân.
 3. Thấu cảm với nỗi đau của bệnh nhân.
 4. Có tác phong chuyên nghiệp (trang phục, hành xử đúng mực…)

Lượng giá giữa kỳ  (OSCE formative)

Lượng giá kết thúc (OSCE Summative)

NỘI DUNG MODULE (xem chi tiết tại đây)

 

TÀI LIỆU HỌC TẬP

Trên website ATCS, sinh viên vào mục Tài liệu” -->  Huấn luyện Kỹ năng” để xem các tài liệu hướng dẫn và Video clips minh họa nội dung.

Tài liệu tham khảo

 1. Huấn luyện y khoa cơ bản, 2009. Dự án Đẩy mạnh huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng tại 8 trường y khoa Việt Nam.
 2. The Rational Clinical Examination: Evidence-Based Clinical Diagnosis, 2008. David L. Simel. McGraw Hill.
 3. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking 12th Edition, International Edition, 2016. Lynn S. Bickley. Wolters Kluwer.
 4. Evidence-Based Physical Diagnosis, 4th Edition, 2017. Steven McGee. Elsevier.
 5. Teaching and Learning Communication Skills in Medicine, Second Edition, 1998. Susannne Kurtz. CRC.
 6. Skills for Communicating with Patients, 3rd Edition, 2013. Jonathan Silverman, Suzanne Kurtz, Juliet Draper. CRC.

 

./. HẾT ./.