Mục đích của các Qui định được thiết lập nhằm hướng dẫn cho các sinh viên và học viên khi đến thực hành tại ATCS Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng (ATCS); gọi tắt là ATCS. Các qui định này cung cấp các tiêu chuẩn cho tất cả các đối tượng tham gia vào các sự kiện và hoạt động tại ATCS để thể hiện một hình ảnh chuyên nghiệp, bảo vệ người bệnh chuẩn, sinh viên, học viên và trang thiết bị, bao gồm:

 

Đề nghị sinh viên và tất cả đối tượng tham gia vào các hoạt động thực hành tại ATCS đọc kĩ và tuân thủ nghiêm túc các nội dung trên.

ATCS