Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn tất chương trình huấn luyện kỹ năng tại ATCS, Bộ môn phối hợp với Trung tâm ATCS sẽ tổ chức thi lại lần 2 các Module kỹ năng cho sinh viên vắng có phép hoặc chưa đạt kỹ năng lần 1; thông báo cho sinh viên về thời gian tập trung như sau:

ATCS.