Sau khi kết thúc thời gian thực hành kỹ năng y khoa tại Trung tâm ATCS, Trung tâm ATCS sẽ tổ chức lượng giá bằng hình thức OSCE cuối kỳ và thông báo cho các tổ sinh viên về thời gian tập trung và hướng dẫn hình thức chạy trạm OSCE như sau:

        ➢ Môn thi: HỌC PHẦN KỸ NĂNG Y KHOA

        ➢ Thời gian thi: 13g00 – 17g00 ngày 16/6/2022 và ngày 18/6/2022

            Chi tiết lịch thi và hướng dẫn thi: xem tại đây

              Danh sách cấm thi (xem tại đây) 

Đề nghị sinh viên đọc kĩ lịch thi và Hướng dẫn thi để tránh sai sót

ATCS.