Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành kỹ năng Phẫu thuật thực hành tại ATCS, Bộ môn phối hợp với Trung tâm ATCS sẽ tổ chức lượng giá kỹ năng; ATCS thông báo cho các tổ sinh viên về thời gian tập trung và hướng dẫn hình thức chạy trạm OSCE như sau:

ATCS.