Trung tâm Huấn luyện Nâng cao Mô phỏng Lâm sàng và Bộ môn Tai Mũi Họng thông báo cho các tổ sinh viên Y đa khoa lịch thi kỹ năng Tai Mũi Họng thay đổi như sau:

- Thời gian bắt đầu thi: 13 giờ 30, thứ 6 ngày 06 tháng 03 năm 2020

- Địa điểm thi tại: Phòng Hội thảo (ATCS - lầu 11 )

- Thời gian tập trung của các tổ sinh viên xem theo file đính kèm (tại đây)

  • Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo và thời gian qui định tập trung đã thay đổi để tránh sai sót.

ATCS.