Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành kỹ năng thuộc Module Thần kinh tại ATCS, Bộ môn Thần kinh phối hợp với Trung tâm ATCS sẽ tổ chức lượng giá kỹ năng thuộc các module; ATCS thông báo cho các tổ sinh viên lịch thi như sau:

            Đối tượng: Tổ 1 – 48 (Y2016)

            Môn thi: Kỹ năng thực hành Module Thần kinh

            Thời gian thi: bắt đầu 13g30 – 16g30, ngày 17/05/2019, 21-23/05/2019

            Địa điểm: Tập trung phòng Hội Thảo (ATCS - lầu 11)

Thời gian tập trung các tổ sinh viên (xem thông báo đính kèm)

Hướng dẫn qui trình thi (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ danh sách và thời gian qui định tập trung và hướng dẫn qui trình thi để tránh sai sót.

ATCS.