Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn tất chương trình huấn luyện kỹ năng tại Trung tâm ATCS, Bộ môn phối hợp với Trung tâm ATCS sẽ tổ chức thi lại lần 2 cho sinh viên kết quả không đạt lần 1 và thông báo thời gian tập trung như sau:

Địa điểm tập trung:  Phòng Hội thảo - Trung tâm ATCS (lầu 11)

Đề nghị sinh viên đọc kĩ thông báo và Hướng dẫn thi để tránh sai sót

ATCS.