Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn tất chương trình huấn luyện kỹ năng tại Trung tâm ATCS, Bộ môn phối hợp với Trung tâm ATCS sẽ tổ chức thi trả nợ các kỹ năng thuộc chương trình cũ cho sinh viên kết quả không đạt và thông báo thời gian tập trung như sau:

            Địa điểm: Trung tâm ATCS - lầu 11

            Chi tiết thông báo (xem tại đây)

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông tin về thời gian trong Thông báo để tránh sai sót.

ATCS.