Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành tại lâm sàng, Bộ môn phối hợp với Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) sẽ tổ chức các trạm OSCE và thông báo cho các tổ sinh viên về thời gian tập trung và hướng dẫn hình thức chạy trạm OSCE như sau:

Thời gian tập trung và chi tiết thông báo: xem tại đây

Địa điểm tập trung: P. Huấn luyện 6 (ATCS - lầu 11)

Đề nghị sinh viên đọc kĩ thông báo và một số điều lưu ý để tránh sai sót.

ATCS.