Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian Thực hành Hệ Nội tiết, Hệ Da tại ATCS, Bộ môn phối hợp với Trung tâm ATCS sẽ tổ chức lượng giá kỹ năng; thông báo cho các tổ sinh viên về thời gian tập trung và hướng dẫn hình thức chạy trạm OSCE như sau:

  • Thời gian thi: bắt đầu lúc 14g00, từ ngày 03 - 05/4/2024
  • Khu vực thi: Trung tâm ATCS - lầu 11
  • Chi tiết thông báo về lịch thi và hướng dẫn chạy trạm (xem tại đây)
  •  

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo và thời gian qui định tập trung để tránh sai sót.

ATCS.