Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành Ngoại khoa 1 tại ATCS, Bộ môn phối hợp với Trung tâm ATCS sẽ tổ chức lượng giá kỹ năng; thông báo cho các tổ sinh viên về thời gian tập trung và hướng dẫn hình thức chạy trạm OSCE như sau:

Thời gian thi: bắt đầu lúc 13g30 ngày 12/04/2024

Khu vực tập trung: ATCS - lầu 11

Chi tiết thời gian tập trung và hướng dẫn thi: xem tại đây

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo và thời gian qui định tập trung để tránh sai sót.

ATCS.