Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành tại lâm sàng, Bộ môn phối hợp với Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) sẽ tổ chức các trạm OSCE và thông báo cho các tổ sinh viên về thời gian tập trung và hướng dẫn hình thức chạy trạm OSCE như sau:

Thời gian thi: từ ngày 28/5 - 30/5/2024

Khu vực tập trung: Trung tâm ATCS - lầu 11

Chi tiết thời gian tập trung và hướng dẫn thi: xem tại đây

Đề nghị sinh viên đọc kĩ lịch thi và Hướng dẫn thi để tránh sai sót.

ATCS.