Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành tại lâm sàng, Bộ môn phối hợp với Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) sẽ tổ chức các trạm OSCE và thông báo cho các tổ sinh viên về thời gian tập trung và hướng dẫn hình thức chạy trạm OSCE như sau:

Thời gian thi: bắt đầu lúc 7g15 ngày 25/10/2023

 Khu vực tập trung: ATCS - lầu 11

 Chi tiết thời gian tập trung và hướng dẫn thi: xem tại đây

Đề nghị sinh viên đọc kĩ lịch thi và Hướng dẫn thi để tránh sai sót

ATCS.