Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian Thực hành Thần kinh - Hành vi tại ATCS, Bộ môn phối hợp với Trung tâm ATCS sẽ tổ chức lượng giá kỹ năng thuộc các module; thông báo cho các tổ sinh viên về thời gian tập trung và hướng dẫn hình thức chạy trạm OSCE như sau:

  • Thời gian thi: bắt đầu lúc 13g30, từ ngày 27 - 29/9/2023
  • Khu vực thi: Trung tâm ATCS - lầu 11
  • Chi tiết thông báo về lịch thi và hướng dẫn chạy trạm (xem tại đây)
  •  

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo và thời gian qui định tập trung để tránh sai sót.

ATCS.