Nhằm đánh giá năng lực thực hành sinh viên sau khi kết thúc thời gian thực hành tại lâm sàng, Bộ môn phối hợp với Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS) sẽ tổ chức các trạm OSCE và thông báo cho các tổ sinh viên về thời gian tập trung và hướng dẫn hình thức chạy trạm OSCE như sau:

Thời gian thi: bắt đầu lúc 7g30 ngày 31/05/2024

Khu vực thi: Trung tâm ATCS - lầu 11

Chi tiết thông báo về lịch thi và hướng dẫn chạy trạm: xem tại đây

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo và thời gian qui định tập trung để tránh sai sót.

ATCS.